iskola01_Fotor iskola02_Fotor iskola03_Fotor iskola04_Fotor

I. Általános rész – Általános helyzetleírás, értékelés

Az egészség pótolhatatlan érték minden ember, valamennyi család az egész társadalom számára. A felnövekvő generáció egészségért az egész társadalom, felelős az egészség értékként való elfogadása közös feladatunk. Az iskolába kerülő diákok elsősorban a szüleiktől tanulják meg, hogyan szabad és érdemes élni, de serdülőkorban egyre nagyobb teret kap a barátok, a kartársak, a környezet egészségmagatartást befolyásoló hatása. Ezért nagy feladat hárul a pedagógusokra, hogy a családból hozott helyes mintákat tovább erősítse és fejlessze a tanulókban, a helytelen szemléletmódot, pedig helyes irányba terelje.

Az Egészségfejlesztés és Egészségnevelés VI. Európai Konferenciájának jelszava: „egyenjogúság, szolidaritás, felelősség az egészségért". Az egészségfejlesztés központi problémája világszerte, hogy bármennyire is igyekeznek a társadalmi egyenlőtlenségeket csökkenteni, ezek jelenleg is fennállnak, sőt növekszenek. Ezt az egyenlőtlenséget mi pedagógusok is tapasztaljuk, amikor a gyerek megérkezik az első osztályba (vagy azt megelőzően az óvodába). Eltérőek az otthonról hozott higiéniás szokásaik, ez főleg az eltérő lakáskörülményeikből adódik. A tanulók egy része teljes komfortfokozatú lakásban nevelkedik, de vannak olyan gyerekek, akik félkomfortos vagy komforttalan környezetből érkeznek. Az ilyen lakásokban nincs fürdőszoba, vezetékes víz, vízöblítéses WC, szennyvízelvezetés. Előfordul, hogy több generáció él együtt egy lakásban, sőt egy szobában. Ezek a lakások igen kis méretűek a bennük élők számához viszonyítva. Ezeknél a gyerekeknél tapasztalhatjuk, hogy éhesen, ápolatlanul jönnek iskolába. Az ilyen környezetből érkező tanulókkal először az óvónő, majd később az első osztályos tanító ismerteti meg az alapvető tisztálkodási szokásokat és a kulturált étkezés szabályait.

Ehhez az iskola a következő feltételeket biztosítja:

Lehetőségünk van ideális létszám kialakítására osztályonként és napközis csoportonként.
Szinte minden tanévben elegendő a tantermek száma, ritkán kell szükségmegoldásokhoz folyamodnunk. (pl. a könyvtárban is tanítási órákat tartani.)
A tantermek világosak, a természetes megvilágítás mellett megfelelő a mesterséges megvilágítás. A táblák megvilágítására is lehetőség van. A tanárok különösen ügyelnek arra, hogy szemüveges vagy látáshibával rendelkező tanulók, olyan helyre üljenek, ahonnan jól látják a táblát.
Az iskolai munkát zavaró környezeti tényező pl.: zaj, ritkán fordul elő.
A tanulók higiénés nevelésében nagyon fontos, hogy amikor reggel megérkeznek az iskolába, milyen az udvar, aula, folyosók és tantermek tisztasága. A tiszta környezetben, ők is jobban megtartják a tisztaságot és a rendet. Az iskola takarítottsága megfelelő.
Szintenként található fiú, lány és felnőtt WC, kézmosókkal ellátva. Sajnos a mellékhelyiségek tisztasága sokszor kifogásolható, a nem megfelelő használat miatt. A kézmosók és a WC-k gyakran eldugulnak, ezért fontos a gyerekek figyelmének gyakori felhívása a helyes használatra. Oda kell figyelni a folyamatos karbantartásra és a megfelelő fertőtlenítésre is.
Iskolánkban egy jól felszerelt tornaterem található. A tornaterem mellett fiú – és lányöltöző is megtalálható zuhanyzóval, de nincs elég idő a sportfoglalkozások után ezek használatára.
Az iskola épületében a gyereklétszámhoz viszonyítva kicsi udvar tartozik, aminek beosztása sem megfelelő. Ez az udvar, mivel betonozott felületű, csak levegőzésre, pihenésre alkalmas, mozgásos játékokra nem.
Az udvart jó idő esetén mind a rövid, mind a nagyszünetben használják még télen is a tanulók, hiszen szükségük van a tiszta, friss levegőre. Mozgásigényük kielégítésére, pedig kiváló helyszín az iskola melletti sportpálya, főleg testnevelés órákon és a délutáni foglalkozások szüneteiben használják ki ezt a lehetőséget a tanárok és diákok.
Az iskolai étkeztetéshez jól felszerelt konyha, világos, esztétikus ebédlő biztosított. A táskák elhelyezése is megoldott. A tanulók kulturált körülmények között, önkiszolgáló rendszerben ebédelnek.
Az élelmezésvezető feladata a megfelelő tápértékű és változatos ételek összeállítása. A gyermekkori egészséges táplálkozás egyik alapja az egészséges felnőtté válásnak, ezért nagy feladat és még nagyobb felelősség hárul az élelmezésvezetőre.
Fontos, hogy minden tanuló tisztasági csomaggal rendelkezzen. A tanulók tisztasági ellenőrzését végzi a védőnő. ő rendszeresen látogatja iskolánkat, együttműködik a pedagógusokkal, részt vesz a közvetlen felvilágosító munkában is.
A mozgásszervi problémával küzdő, vagy hanyag testtartású tanulók szakszerű gyógytestnevelésen vehetnek részt.
Az iskola tanulói meghatározott időszakonként szűrővizsgálaton vesznek részt, amit a védőnő és a háziorvos közösen végeznek.
A tanulók kötelező védőoltással való ellátását is a védőnő követi nyomon.
Lehetőség van a tanulók fogászati szűrésére is.
A védőnő évente 1-2 alkalommal ismerteti a pedagógusokkal, a legfontosabb elsősegélynyújtással kapcsolatos tudnivalókat és tennivalókat. A könyvtárban is megfelelő irodalom áll a tanárok rendelkezésére könyvek, folyóiratok, videokazetták formájában. (pl.: Iskolaegészségügyi kézikönyv, Egészségnevelés, Család, gyermek, ifjúság folyóiratok, videofilm a drogproblémáról és az AIDS-ről...)
A pedagógusok pozitív példamutatása a legfontosabb eszköz a tanulók egészséges életmódra nevelésében.
Egészségnevelési programok ütemezése

Szeptember - október

Balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatás
Tartáshibák felmérése, gyógytestnevelés indítása
Védőnő előadása alsó tagozatban (higiénia, étrend, felszerelés, öltözködés)
Tisztasági felszerelés rendszeres ellenőrzése
Helyes napirend kialakítása az első osztályban
Napköziben tisztasági akció beindítása
Tisztasági őrjárat az udvaron (minden osztály részt vesz benne)
A tanulók fizikai állóképességének mérése a NETFIT program alapján történik
Sportnap: jóga, mediball, önvédelmi technikák, futball, zumba, kerékpáros közlekedés

Október

Védőoltás 6.-8. osztályban

November

Egészségügyi szakember előadása az alsó tagozatban „Hogyan őrizhetjük meg egészségünket" címmel
Egészségvédelmi vetélkedő lebonyolítása

December

Mikulás-kupa

Január

5. és 6. osztály számára a védőnő előadást tart

Február

7. és 8. osztály számára a védőnő előadást tart

Március

Diákolimpiai futball-bajnokság tavaszi fordulója
Rajzpályázat „A víz világnapja„ alkalmából
Kiállítás szervezése az elkészült munkákból

Április

Nyuszi-kupa
Április 22. Vetélkedő és plakát készítése „A Föld-napja" alkalmából

Május

Megemlékezés „A madarak és fák napjáról"
Challenge Day nap - A kihívás napja

Június

Asztalitenisz házibajnokság

Egész évben végzendő tevékenységek

 • Tisztasági felszerelés ellenőrzése
 • Védőnő ellenőrző munkája: haj, köröm, bőr, ruházat, tornaruha ellenőrzése
 • Szemétszedés osztályonként
 • Használt szárazelemek gyűjtése
 • Közintézményi energia felhasználásának csökkentése (villanykapcsolók, csapok, fűtés, ajtók zárása, vízcsapok elzárása)
 • A tanév folyamán egy – az önkormányzat által meghatározott időpontban – a közalkalmazottak munka-egészségügyi vizsgálata
 • Szűrővizsgálatok (védőnő)
 • 1.-3.-5. osztályban (magasság,- testsúlymérés, gerincvizsgálat),
 • 8. osztályos tanulók továbbtanulása
 • Gyógytestnevelés foglalkozások megtartása
 • A faliújságon rendszeresen szerepeltetjük, megjelentetjük az egészségvédelemhez, környezet – és természetvédelemhez kapcsolódó jeles napokat
 • Természetszeretetre, természetvédelemre való nevelés
 • Sportkör, sportrendezvény
 • Gyermek- és ifjúságvédelem
 • Felzárkóztatás
 • Tehetség, képesség kibontakoztatását szolgáló tevékenységek
 • Közösségfejlesztés
 • Személyiségfejlesztés
 • Osztályfőnöki órák felhasználása az egészségnevelés területén

5. osztály

 • Alkalmazkodás az osztályközösségben
 • önmagunk és mások elfogadása,
 • segítségadás a közösségben
 • egészséges étrend – Egészségesen étkezek?
 • felkészülés a sérülésekkel járó biológiai és pszichés változásokra
 • a játék és sport utáni tisztálkodás, higiénia az osztályban, szünetben
 • erkölcsi- és illemszabályok a serdülőkorban
 • balesetek az iskolában, a házimunkában, egészségünk megóvása a környezetünkben, (az otthoni és az iskolai foglalkozásokon)

6. osztály

 • fiúk és lányok serdülőkori változásai
 • helyünk a közösségben
 • a serdülők biológiai, higiéniai problémái
 • a sport az életünkben
 • lakásunk, osztályunk rendje, tisztasága, higiéniája
 • idénybalesetek
 • előzékenység a közúti közlekedésben
 • környezetünk alakítása munkával (kertészkedés)

7. osztály

 • bírálat, önbírálat, konfliktusok az osztályban
 • barátság, igaz barátok az osztályban
 • kulturált magatartás, tisztelet
 • a fejlődő szervezet ellenségei (dohányzás, alkohol, drog)
 • fizikai munkavégzés a környezetben
 • testápolás, szépségápolás a mi korunkban
 • környezetvédelem minden évszakban

8. osztály

 • osztály – barátság, szerelem, szexualitás
 • korunk jellemző betegségei
 • a fiatalkori bűnözés
 • generációk együttműködése a családban
 • a társadalom elvárásai
  • egészségünkre vonatkozóan
  • környezetünk védelmére vonatkozóan
  • esztétikára vonatkozóan
  • illemtanra vonatkozóan
  • higiéniára vonatkozóan

ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM

Az iskola környezeti nevelési tevékenységének kiemelt feladatai:

 • a tanulókban a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítése;
 • a természetet, az embert, az épített és a társadalmi környezetet tisztelő szokásrendszer megalapozása;
 • tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük azokat a környezet megóvásához szükséges képességeket és készségeket, amelyek a természeti és a társadalmi környezet zavartalan működését elősegíthetik;
 • a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások keretében – foglalkoznak a környezet megóvásának szempontjából legfontosabb ismeretekkel:
  • a környezet fogalmával,
  • a földi rendszer egységével,
  • a környezetszennyezés formáival és hatásaival,
  • a környezetvédelem lehetőségeivel,
  • lakóhelyünk természeti értékeivel,
  • lakóhelyünk környezetvédelmi feladataival.

A környezeti nevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán kívüli foglalkozásnak feladata.

Az iskolai környezeti nevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják:

 • A környezetismeret, természetismeret, technika, biológia, földrajz, fizika, kémia tantárgyak, valamint az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott ismeretek;
 • a környezeti nevelést szolgáló tanórán kívüli foglalkozások: egy-egy gyalog- vagy kerékpártúra a környékre a környezeti értékek felfedezésére; minden évben a „Föld napja" alkalmából történő megemlékezés a környezetvédelemmel kapcsolatos játékos vetélkedővel, akadályversennyel; minden tanévben egy alkalommal „környezetvédelmi őrjárat" szervezése a településen; a szárazelemgyűjtés megszervezése az iskolában.
 • TESZEDD! - szemétgyűjtő akció
 • Európai Hulladékhét: újrahasznosítás

A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSE

 1. A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító nevelők végzik el a testnevelés órákon, tanévenként két alkalommal október, illetve május hónapban. (A felmérés a „Hungarofit teszt" alapján került összeállításra. Lásd: Módszerek a tanulók fizikai felkészültségének, teljesítményének mérésére, értékelésére Szerkesztette: Anrásné Dr. Teleki Judit, MKM 1997.)
 2. A mérés eredménye alapján a nevelők a tanulók fizikai állapotát, általános teherbíró képességét minősítik, az évente kapott eredményeket összehasonlítják, és ezt az értesítő könyvön keresztül a szülők tudomására hozzák.
 3. A tanulók fizikai állapotának mérését szolgáló feladatok, illetve az elért eredményekhez tartozó pontszámok:

 

1. feladat: HELYBŐL TÁVOLUGRÁS (Az alsó végtag dinamikus erejének mérése)

Kiinduló helyzet: a tanuló az elugróvonal (elugródeszka) mögé áll úgy, hogy a cipőorrával a vonalat nem érinti.

Feladat: térdhajlítás – és ezzel egyidejűleg páros karlendítés hátra, hátsó rézsútos mélytartásba, előzetes lendületszerzés –, majd erőteljes páros lábú elrugaszkodás és elugrás előre.

Értékelés: az utolsó nyom és az elugróvonal közötti távolságot mérjük méterben.

Az elért eredmények átszámítása pontszámmá:
Fiúk (4 motorikus próba értékelése esetén)

PONTSZÁM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1 1.00 1.10 1.23 1.34 1.45 1.55 1.64 1.72
2 1.03 1.13 1.26 1.37 1.48 1.58 1.67 1.75
3 1.06 1.16 1.29 1.40 1.51 1.61 1.70 1.78
4 1.09 1.19 1.32 1.43 1.54 1.64 1.73 1.81
5 1.12 1.22 1.35 1.46 1.57 1.67 1.76 1.84
6 1.15 1.25 1.38 1.49 1.60 1.70 1.79 1.87
7 1.18 1.28 1.41 1.52 1.63 1.73 1.82 1.90
8 1.21 1.31 1.44 1.55 1.66 1.76 1.85 1.93
9 1.24 1.34 1.47 1.58 1.69 1.79 1.88 1.96
10 1.27 1.37 1.50 1.61 1.72 1.82 1.91 1.99
11 1.30 1.40 1.53 1.64 1.75 1.85 1.94 2.02
12 1.33 1.43 1.56 1.67 1.78 1.88 1.97 2.05
13 1.36 1.46 1.59 1.70 1.81 1.91 2.00 2.08
14 1.39 1.49 1.62 1.73 1.84 1.94 2.03 2.11
15 1.42 1.52 1.65 1.76 1.87 1.97 2.06 2.14
16 1.45 1.55 1.68 1.79 1.90 2.00 2.09 2.17
17 1.48 1.58 1.72 1.82 1.93 2.03 2.12 2.20
18 1.51 1.62 1.76 1.85 1.97 2.07 2.16 2.24
19 1.54 1.66 1.80 1.89 2.01 2.11 2.21 2.28
20 1.57 1.70 1.84 1.94 2.05 2.15 2.24 2.32
21 1.61 1.74 1.87 1.98 2.09 2.19 2.28 2.36

 

Lányok (4 motorikus próba értékelése esetén)

PONTSZÁM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1 0.97 1.08 1.17 1.24 1.31 1.38 1.43 1.47
2 1.00 1.11 1.20 1.27 1.34 1.41 1.45 1.50
3 1.03 1.14 1.23 1.30 1.37 1.44 1.48 1.53
4 1.06 1.17 1.26 1.34 1.40 1.47 1.51 1.56
5 1.09 1.20 1.29 1.38 1.43 1.50 1.54 1.59
6 1.12 1.23 1.32 1.41 1.45 1.53 1.57 1.62
7 1.15 1.26 1.35 1.44 1.48 1.56 1.57 1.65
8 1.19 1.29 1.38 1.47 1.51 1.59 1.60 1.68
9 1.22 1.32 1.41 1.50 1.54 1.62 1.66 1.71
10 1.25 1.35 1.44 1.53 1.57 1.65 1.69 1.74
11 1.29 1.38 1.48 1.56 1.60 1.68 1.72 1.77
12 1.32 1.41 1.50 1.59 1.63 1.71 1.74 1.80
13 1.35 1.44 1.53 1.62 1.66 1.74 1.77 1.84
14 1.39 1.48 1.57 1.65 1.69 1.77 1.80 1.87
15 1.41 1.50 1.60 1.68 1.72 1.80 1.83 1.90
16 1.44 1.53 1.64 1.71 1.76 1.84 1.87 1.94
17 1.47 1.57 1.67 1.74 1.80 1.87 1.91 1.98
18 1.50 1.60 1.70 1.77 1.84 1.90 1.95 2.02
19 1.54 1.64 1.74 1.80 1.88 1.94 1.99 2.05
20 1.57 1.68 1.78 1.84 1.92 1.98 2.03 2.08
21 1.61 1.72 1.81 1.88 1.96 2.02 2.07 2.11

 

2. feladat: HASONFEKVÉSBŐL TÖRZSEMELÉS ÉS LEENGEDÉS FOLYAMATOSAN (A hátizmok dinamikus erő-állóképességének mérése)

Maximális időtartam: négy perc.

Kiinduló helyzet: a tanuló a hasán fekszik úgy, hogy az állával megérinti a talajt, és mindkét karja laza tarkórátartás helyzetében van. A vizsgálatot végző személy az egymáshoz tett lábfejeket a földhöz szorítja.

Feladat: a tanuló az 1. ütemre törzsemelést végez,
2. ütemre összeérinti a könyökét az álla alatt,
3. ütemre visszanyit tarkórátartásba,
4. ütemre törzsét leengedve visszafekszik a földre.

Értékelés: négy perc alatt végrehajtott törzsemelések száma.

Az elért eredmények átszámítása pontszámmá:
Fiúk (4 motorikus próba értékelése esetén)

PONTSZÁM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1 20 22 24 26 28 30 32 34
2 24 26 28 30 32 34 36 38
3 28 30 32 34 36 38 40 42
4 32 34 36 38 40 42 44 46
5 36 38 40 42 44 46 48 50
6 40 42 44 46 48 50 52 54
7 44 46 48 50 52 54 56 58
8 48 50 52 54 56 58 60 62
9 52 54 56 58 60 62 64 66
10 56 58 60 62 64 66 68 70
11 60 62 64 66 68 70 72 74
12 64 66 68 70 72 74 76 78
13 68 70 72 74 76 78 80 82
14 72 74 76 78 80 82 84 86

 

Lányok (4 motorikus próba értékelése esetén)

PONTSZÁM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1 16 19 22 25 28 29 30 32
2 20 23 24 29 32 33 34 36
3 24 27 28 33 36 37 38 40
4 28 31 32 37 40 41 42 44
5 32 35 36 41 44 45 46 48
6 36 39 40 45 48 49 50 52
7 40 43 44 49 52 53 54 56
8 44 47 48 53 56 57 58 60
9 48 51 51 57 60 61 62 64
10 52 55 56 61 64 65 66 68
11 56 59 60 65 68 69 70 72
12 60 63 64 69 72 73 74 76
13 64 67 68 73 76 77 78 80
14 68 71 72 74 77 80 83 84

 

3. feladat: HANYATTFEKVÉSBŐL FELÜLÉS TÉRDÉRINTÉSSEL FOLYAMATOSAN (A hasizmok erő-állóképességének mérése)

Maximális időtartam: négy perc.

Kiinduló helyzet: a tanuló torna vagy egyéb puha szőnyegen a hátán fekszik, és mindkét térdét 90 fokos szögben behajlítja. Laza tarkóratartás előre néző könyökkel.

Feladat: a tanuló üljön fel, könyökével érintse meg azonos oldalon a combokat. Hanyattfekvés és újabb felülés következik folyamatosan.

Értékelés: a szünet nélküli szabályosan végrehajtott felülések száma négy perc alatt.

Az elért eredmények átszámítása pontszámmá:
Fiúk (4 motorikus próba értékelése esetén)

PONTSZÁM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1 25 28 31 34 36 38 40 42
2 30 33 36 39 41 43 45 47
3 35 38 41 44 46 48 50 52
4 40 43 46 49 51 53 55 57
5 45 48 51 54 56 58 60 62
6 50 53 56 59 61 63 65 67
7 55 58 61 64 66 68 70 72
8 60 63 66 69 71 73 75 78
9 65 68 71 74 76 78 80 82
10 70 73 76 79 81 83 85 87
11 75 78 81 84 86 88 90 92
12 80 83 86 89 91 93 95 97
13 85 88 91 94 96 98 100 102
14 90 93 96 98 100 102 104 106

 

Lányok (4 motorikus próba értékelése esetén)

PONTSZÁM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1  20  23  26  29  32  34  36  38
2 25  28  31  34   36 38  40  42 
3 30  33  36  39  41  43  45  47 
4 35  38  41  44  46  48  50  52 
5 40  43  46  49  51  53  55  57 
6 45  48  51  54  56  58  60  62 
7 50  53  56  59  61 63  65  67 
8 55  58  61  64  66 68  70  72 
9 60  63  66  69  71  73  75  77 
10 65  68  71  74  76 78 80  82 
11 70  73  76  79  81  83  85  87 
12 75  78  81  84  86  88  90   92
13 80  83  86  89  91  93  95  97 
14 85  88  91  94  96  98  100  102 

 

4. feladat: FEKVŐTÁMASZBAN KARHAJLÍTÁS- ÉS NYÚJTÁS FOLYAMATOSAN (A vállövi és a karizmok dinamikus erő-állóképességének mérése)

Maximális időtartam: lányok 2 perc; fiúk: 4 perc.

Kiinduló helyzet: mellső fekvőtámasz (tenyerek vállszélességben előre néző ujjakkal, egyenes törzs, nyak a gerinc meghosszabbításában, nyújtott térd, merőleges kar).

Feladat: a tanuló mellső fekvőtámaszból indítva karhajlítást- és nyújtást végez. A törzs feszes, egyenes tartását a karnyújtás- és karhajlítás ideje alatt is meg kell tartani, a fej nem lóghat. A karhajlítás addig történik, amíg a felkar vízszintes helyzetbe nem kerül.

Értékelés: a szünet nélküli szabályosan végrehajtott ismétlések száma.

Az elért eredmények átszámítása pontszámmá:

Fiúk (4 motorikus próba értékelése esetén)

 

  Évfolyam
PONTSZÁM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1 5 7 9 11 13 15 17 19
2 7 9 11 13 15 17 19 21
3 9 11 13 15 17 19 21 23
4 11 13 15 17 19 21 23 25
5 13 15  17  19  21  23  25  27 
6 15  17  19  21  23  25  27  29 
7 17  19  21  23  25  27  29  31 
8 19  21  23  25  27  29  31  33 
9 21  23  25  27  29  31  33  35 
10 23  25  27  29  31  33  35  37 
11 25  27  29  31  33  35  37  39
12 26  28  30  32  34  36  38  40 
13 27  29  31  33  35  37  39  41 
14 28  30  32   34 36  38  40  42 

 

Lányok (4 motorikus próba értékelése esetén)

 

  Évfolyam
PONTSZÁM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1 1 1 2 2 3 4 5 6
2 1 2 2 3 4 5 6 7
3 2 2 3 4 5 6 7 8
4 2 3 4 5 6 7 8 9
5 3 4 5 6 7 8 9 10
6 4 5 6 7 8 9 10 11
7 5 6 7 8 9 10 11 12
8 6 7 8 9 10 11 12 13
9 7 8 9 10 11 12 13 14
10 8 9 10 11 12 13 14 15
11 9 10 11 12 13 14 15 16
12 10 11 12 13 14 15 16 17
13 11 12 13 14 15 16 17 18
14 12 13 14 15 16 17 18 19

 

 

A tanulók minősítése a négy feladatban elért összes pontszám alapján:

 

Elért összes pontszám Minősítés
0 – 11 igen gyenge
12 – 22 gyenge
23 – 33 elfogadható
34 – 43 közepes
43 – 52
53 – 63 kiváló